Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Sol·licituds per lliurar tutors

S’adreça a l’alumnat de formació professional que poden convalidar alguns crèdits o unitats formatives del cicle formatiu on estan matriculats. El document ha d’anar signat i acompanyat de la documentació que especifica la sol·licitud.

Aquest document s’ha d’entregar al tutor/a acadèmic/a.

Descarregar sol·licitud

Ara que estàs matriculat/da en un cicle formatiu de formació professional inicial, podries tenir dret a algunes convalidacions si tens altres estudis oficials. Has de lliurar la sol·licitud de convalidació al centre on estàs matriculat/da aportant la documentació següent:

  • Si has passat de pla d’estudis LOGSE a pla d’estudis LOE del títol equivalent, cal presentar certificat acadèmic dels mòduls o crèdits superats.
  • Si tens uns altres estudis de formació professional acabats, cal presentar el títol o resguard de títol corresponent (títols de tècnic/a, tècnic/a superior o tècnic/a especialista).
  • Si tens un altre cicle formatiu superat parcialment, cal presentar un certificat acadèmic amb els mòduls i crèdits o mòduls professionals i unitats formatives superats.
  • Si tens estudis universitaris i només demanes crèdits o unitats formatives transversals (FOL, RET, RAT, AGCE, EIE) o crèdits o unitats formatives de lliure disposició, cal presentar el títol o resguard (o certificat acadèmic cas de no estar acabats).
  • Si tens estudis universitaris i demanes altres crèdits o unitats formatives diferents dels anteriors, cal presentar títol o resguard de títol (o certificat acadèmic cas de no estar acabats), pla d’estudis cursat i programes de les matèries cursades a la Universitat que es corresponen amb els crèdits o unitats formatives demanades.
  • Si tens estudis oficials d’idiomes, cal presentar el títol corresponent.
  • Si tens estudis cursats a l’estranger, cal presentar la homologació dels estudis a més de la documentació que correspongui segons els apartats anteriors en què es trobi.
  • Si has participat en els programes “Qualifica’t”, “Acredita’t” o “Reconeixement”, cal presentar el certificat corresponent.
  • Si tens un Certificat de professionalitat, amb indicació explícita de les unitats de competència acreditades, cal presentar aquest certificat.

La direcció del centre resoldrà la sol·licitud en aquells casos que els correspongui o la trametrà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial en els casos de convalidació singular.

Has d’assistir a classe per tots els ensenyaments en què estàs matriculat/da mentre no tinguis la resolució positiva de les convalidacions sol·licitades.

S’adreça a l’alumnat de formació professional que sol·licitin l’exempció, total o parcial, de l’FCT. El document ha d’anar signat i acompanyat de la documentació justificativa que especifica la sol·licitud.

Aquest document s’ha d’entregar al tutor/a acadèmic/a

Descarregar sol·licitud

S’adreça a l’alumnat d’ESO i Batxillerat. La sol·licitud ha d’anar acompanyada del certificat corresponent del conservatori, centre professional o escola de música autoritzada. El termini de presentació és de dos mesos a partir de l’inici de les classes a l’Institut.

Aquest document s’ha d’entregar al tutor/a acadèmic/a

Descarregar sol·licitud per a ESO EMU1

Descarregar sol·licitud per a BAT BMU1

Descarregar sol·licitud per a BAT BMU3

S’adreça a l’alumnat de batxillerat que per un motiu justificat vol sol·licitar canvi en la modalitat de batxillerat.

Aquest document s’ha d’entregar al tutor/a acadèmic/a.

Descarregar sol·licitud

S’adreça a l’alumnat de cicles formatius que per un motiu justificat vol sol·licitar una reducció o ampliació de matèries del curs el qual està matriculat.

Aquest document s’ha d’entregar al tutor/a acadèmic/a.

Descarregar autorització

Per donar-se de baixa com alumne/a del centre. Ha d’anar signat/da per l’interessat/da, pel tutor/a acadèmic i, per als menors de 18 anys, també ha d’anar signat pel pare, la mare o el/la tutor/a legal. En el moment de la seva presentació s’haurà de portar extracte de comptes de dossiers i sortides  i número de compte corrent per si el saldo fos positiu.

Aquest document s’ha d’entregar al tutor/a acadèmic/a.

Descarregar sol·licitud

Una distribució temporal especial és aquella que no compleix els requisits generals.

Aquestes distribucions temporals especials fan referència al període d’agost (vacances…), als dies no laborables i a les distribucions horàries especials (nocturn…).

L’alumne/a, a través del tutor/a, ha de fer la petició per escrit a la direcció del centre docent.

Descarregar sol·licitud