Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Criteris de selecció Erasmus +

Per participar com a alumne en un projecte Erasmus+, s’estableix un procediment de selecció en dues fases. En la primera, es valoraran els següents aspectes:

 • Una carta de motivació, en llengua anglesa, en la que l’alumne relatarà quins són els motius que el capaciten per participar en projectes d’intercanvi internacionals (10 punts).

 • Els resultats acadèmics en:

  • competències de l’àmbit lingüístic en llengua anglesa (20 punts)

  • competències de l’àmbit social (10 punts)

  • competències de l’àmbit digital (10 punts).

 • Es concediran punts addicionals (fins a un màxim de 10) a aquells alumnes que tinguin necessitats educatives especials, presentin alguna discapacitat física i/o al·leguin una situació socioeconòmica desfavorable, sempre que la mateixa no representi un obstacle insalvable per realitzar una mobilitat a l’estranger amb garanties, tant per a l’alumne/a com per a la institució o empresa d’acollida.

El mèrits seran supervisats per un comitè de professors encapçalats pel coordinador de mobilitat. Tindran prioritat aquells alumnes que hi participin per primer cop. Sobre un total de 50 punts, caldrà un mínim de 30 per accedir a la següent fase.

Superada la primera fase, es passarà a una segona que consistirà en una entrevista personal en llengua anglesa entre l’aspirant i el comitè de selecció on es valorarà:

 • capacitat de comunicació (10 punts)

 • creativitat (10 punts)

 • iniciativa (10 punts)

 • pensament crític (10 punts)

 • predisposició a treballar en equips multiculturals (10 punts).

Si s’escau, el comitè de selecció en farà la tria final en funció de les característiques de les places vacants.

En cap cas es permetrà la participació en projectes internacionals a alumnes que tinguin antecedents disciplinaris que suposin un risc per la convivència.

És obligatori que la família de l’alumne accepti tenir en acollida un alumne estranger de la mateixa manera que el seu fill/-a serà acollit en el país d’intercanvi. Això implica que la persona acollida disposi d’un llit individual i tingui les seves necessitats bàsiques cobertes: menjar, bany i transport, si s’escau.