Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Sol·licituds per secretaria

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

Per demanar certificats diversos (de matrícula, de qualificacions, de nota mitjana, etc.)

Descarregar sol·licitud

Per demanar el reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i el certificat de nivell B2 i/o nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística. Per saber si teniu dret a l’obtenció del reconeixement, consulteu la normativa vigent sobre titulacions equivalents als certificats de coneixement de català.Com a requisit general, però, cal haver començat l’educació primària a partir de l’any 1978-1979.

Descarregar sol·licitud

Juntament amb la sol·licitud, haureu d’aportar la documentació que s’escaigui segons el quadre:

Nivell B2

Si tensCal haver estudiat Documents que cal presentar
Títol graduat escolar (EGB)Haver cursat tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de
llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir
del curs 1978-1979.
Original i fotocòpia de:
– DNI
– Llibre/certificat d’EGB
– Títol d’EGB
Títol FP1Haver cursat tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de
llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del
curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).
Original i fotocòpia de:
– DNI
– Llibre/certificat d’EGB
– Certificat d’FP1
– Títol d’FP1

 Nivell C1

Si tens…Cal haver estudiat Documents que cal presentar
Títol BUPHaver cursat tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera
oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats
a partir del curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).
Original i fotocòpia de:
– DNI
– Llibre/certificat d’EGB
– Llibre/certificat de BUP
– Títol de BUP
Títol FP2Haver cursat tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera
oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis
esmentats a partir del curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).
Original i fotocòpia de:
– DNI
– Llibre/certificat d’EGB
– Certificat d’FP1 i FP2
– Títol d’FP2
Títol BATXILLERAT

Haver cursat almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i
BATX a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana
en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
Original i fotocòpia de:
– DNI
– Llibre/certificat de primària, d’ESO i batxillerat
– Títol de batxillerat
Títol ESOHaver cursat almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i
s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels
estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la
matèria de llengua catalana és d’aplicació als títols de graduació en
educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008.
Original i fotocòpia de :
– DNI
– Llibre/certificat de primària i d’ESO
– Títol d’ESO

ESO: No cal fer cap tràmit. La sol·licitud la fa automàticament l’Institut.

Batxillerat i cicles formatius:

Haureu de venir a les oficines a recollir el document per fer el pagament de les taxes a l’entitat bancària.

Un cop pagades les taxes és imprescindible retornar l’imprès a secretaria per a fer-ne la sol·licitud corresponent.

 Documentació que cal portar en el moment de fer la sol·licitud:  Descarregar sol·licitud

a) Original i fotocòpia del DNI.

b) Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si és el cas.

c) Original i fotocòpia del certificat de notes finals.

d) Pagament de la taxa.

Quan es poden recollir els títols?

Un cop sol·licitat, el títol pot tardar entre un i dos anys aproximadament en arribar a l’Institut. No es un procés que depèn del centre. Sempre que es rep una nova tramesa de títols enviem una carta a l’interessat/da i li fem saber que el seu títol ha arribat.

Si encara no s’ha rebut el títol i hi ha un canvi de domicili, cal comunicar-ho a les oficines del centre.

Tots els duplicats de qualsevol títol estan subjectes al pagament de la taxa corresponent, sense cap excepció.

Haureu de passar per les oficines a recollir l’imprès de pagament de la taxa pels drets de reexpedició del títol.

Un cop pagades les taxes és imprescindible retornar l’imprès a secretaria per a fer-ne la sol·licitud corresponent.

Documentació que cal portar en el moment de fer la sol·licitud: Descarregar sol·licitud

a) Original i fotocòpia del DNI.

b) Original i fotocòpia del certificat de notes finals.

c) Pagament de la taxa.

Serveix perquè una persona diferent de l’interessat pugui recollir un document (certificat, títol, … )

Descarregar autorització

Per a qualsevol altra petició adreçada a la direcció de l’Institut.

Descarregar sol·licitud

Per fer arribar qualsevol queixa o suggeriment.

Descarregar sol·licitud