Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

Reconeixement academic

És un servei que permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit a través de l’experiència laboral o en activitats socials i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

  • Informació-calendari sobre el Servei de Reconeixement
  • Sol·licitud al Servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges
  • Llista provisional i places de reserva Reconeixement 2021-22
  • Full inscripció reconeixement
  • Llista definitiva d’aspirants admesos al Servei de Reconeixement del Servei FP curs 21-22