Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Reconeixement academic

És un servei que permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit a través de l’experiència laboral o en activitats socials i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.