Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

Inscripcions Proves d’Accés a grau mitjà

Sol·licitud d’inscripció tancada

La sol·licitud de revisió de notes s’ha d’enviar al correu electrònic: contacte@guillemcata.cat juntament amb una fotografia de les dues cares del document identificatiu amb què us heu inscrit a les proves d’accés (DNI, NIE o passaport)

La presentació de la documentació es pot fer des de les 8:00h del 23 de maig a les 16:30h del 25 de maig

Sol·licitud revisió de notes

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en ESO (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

Per inscriure’s a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l’any 2022).

No poden inscriure’s les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d’accés, formació professional bàsica o un PQPI)

Inscripció del 14 (a partir de les 9h) al 24 de març
Persones amb necessitats específiques (Un cop inscrites han de fer arribar a Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, la documentació justificativa de les causes que motiven la petició) del 14 al 28 de març
Últim dia de pagament de la taxa 25 de març (abans de les 22h)
Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgades 19 d’abril
Presentació de la documentació complementària a l’institut (reclamacions) (mitjançant el correu electrònic contacte@guillemcata.cat, adjuntant una fotografia del DNI) del 20 d’abril al 3 de maig
Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgades 4 de maig
Prova 5 de maig
Publicació de les qualificacions provisionals 20 de maig
Reclamacions de les qualificacions (mitjançant el correu electrònic contacte@guillemcata.cat, adjuntant una fotografia del DNI) del 23 al 25 de maig
Publicació de les qualificacions definitives 27 de maig
Emissió de certificats a partir del 30 de maig
 

Per consultes sobre el procediment de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà:
· Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre: contacte@guillemcata.cat
· Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació, al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/