Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

Preinscripcions PFI

 Preinscripció i documentació a presentar

La sol·licitud de preinscripció al PFI i la documentació es poden presentar del 2 al 12 de maig a les oficines del centre, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14:00. (En horari de tardes és necessari demanar cita prèvia a través del correu electrònic contacte@guillemcata.cat o el telèfon 938773705 )

Accedir a la sol·licitud de preinscripció

Recordatori: La sol·licitud i la documentació necessària s’ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc. 

Documentació identificativa – Tots els sol·licitants han de presentar la següent documentació a secretaria:

  • El full de sol·licitud (disponible a partir del 2 de maig) emplenat i signat.
  • DNI, NIE (per les dues cares) o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
  • Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a), NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.
  • Per acreditar la condició de discapacitat s’ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.
Publicació de l’oferta inicial28 d’abril
Entrevistes d’orientació i valoraciódel 2 al 23 de maig
Llistes amb la puntuació provisional25 de maig
Reclamacionsdel 26 de maig al 2 de juny
Llistes amb la puntuació definitiva8 de juny
Oferta final de places28 de juny
Llista d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera28 de juny

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 3 AL 14 DE JULIOL

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen segons els punts obtinguts en aplicar-hi els criteris de prioritat que es descriuen a continuació.

Documentació acreditativa dels criteris específics

1. Proximitat del domicili

La proximitat del domicili al lloc on es cursa el PFI es considera segons les àrees d’influència que determinen els Serveis Territorials del Departament d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona:

– Quan el domicili es troba dins l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.
– Quan el domicili es troba dins l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts.

Document: original i còpia del DNI del sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Si el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

2. Participació per primera vegada en un PFI o en d’altres equivalents

– Quan el sol·licitant no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Document: cap, perquè l’acreditació es fa marcant la casella corresponent de la sol·licitud de preinscripció.

3. Anys d’escolarització d’ESO

– Per cada curs: 5 punts.

Document: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

4. Últim curs d’ESO

– Quart: 20 punts.
– Tercer: 10 punts.
– Segon: 5 punts.

Document: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

5. Entrevista

Es valorarà l’adequació del programa a la seva situació, els seus interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d’experiència laboral.

Pel resultat de l’entrevista: 0, 10, 20 o 30 punts.

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: pfi@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació, consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/