Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Preinscripcions PFI

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ A PFI 
(del dia 25 de maig fins el 5 de juny)

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Per fer la preinscripció cal:

· conèixer el calendari del procés (Pendent de publicar)
· conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds,
· presentar la sol·licitud i la documentació,
· consultar els resultats quan es publiquin les llistes,
· consultar el centre assignat i
· fer la matrícula.

 • Oferta inicial de places escolars: 20 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 5 de juny de 2020
 • Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 25 de maig al 12 de juny de 2020, segons la convocatòria individual feta pel centre
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 19 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Presentació de reclamacions: del 18 al 25 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 17 de juliol de 2020
  Llista d’alumnes admesos: 17 de juliol de 2020

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen segons els punts obtinguts en aplicar-hi els criteris de prioritat específics que es descriuen a continuació.

L’ ordenació de les sol·licituds en situació d’empat es fa segons el número de desempat (obtingut per sorteig públic).

Documentació identificativa
Tots els sol·licitants han de presentar escanejada o fotografiada la següent documentació i adreçar-la al correu pfi@inskta.cat

 • El full de sol·licitud emplenat i signat.
 • DNI, NIE (per les dues cares) o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.

Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

Documentació acreditativa dels criteris específics
1. Proximitat del domicili

La proximitat del domicili al lloc on es cursa el PFI es considera segons les àrees d’influència que determinen els Serveis Territorials del Departament d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona:

– Quan el domicili es troba dins l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.
– Quan el domicili es troba dins l’àrea d’influència 2 del centre, però no en la seva àrea d’influència 1: 15 punts.

Document: original i còpia del DNI del sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Si el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

2. Participació per primera vegada en un PFI o en d’altres equivalents

– Quan el sol·licitant no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Document: cap, perquè l’acreditació es fa marcant la casella corresponent de la sol·licitud de preinscripció.

3. Anys d’escolarització d’ESO

– Per cada curs: 5 punts.

Document: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

4. Últim curs d’ESO

– Quart: 20 punts.
– Tercer: 10 punts.
– Segon: 5 punts.

Document: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

5. Entrevista

Una vegada el/la sol.licitant hagi enviat el full de sol.liciud emplenada i signada i la resta de documentació al correu més amunt indicat , rebrà un correu del centre confirmant la recepció. En aquest mateix correu se us indicarà dia i hora per fer una entrevista que serà telefònica o per videoconferència.

Es valorarà l’adequació del programa a la seva situació, els seus interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d’experiència laboral.

Pel resultat de l’entrevista: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l’1 al 10 de setembre de 2020  
Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre les ofereix als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

En les dates que es detallen en el calendari cada centre publica al seu tauler d’anuncis la llista de les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem associat als criteris de prioritat.

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Llistes amb la puntuació definitiva

Un cop resoltes les reclamacions presentades es fa pública al tauler d’anuncis del centre la nova llista de sol·licituds ordenades segons la puntuació definitiva.

Llista de les places assignades

Cada centre publica al seu tauler d’anuncis la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc.

Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre: pfi@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705 de dilluns a divendres, en horari de matí, de 9:00h a 13.00h.

Per a més informació, Al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/index.html