Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Mobilities in VET and HE

ESTADES FORMATIVES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

El Departament d’Educació, amb l’objectiu d’incorporar la dimensió europea als ensenyaments professionals i millorar les competències professionals dels alumnes, apropant-los a la realitat socioeconòmica d’altres països, considera oportú dur a terme accions que els permetin fer estades formatives en empreses, entitats o centres educatius estrangers.

Aquestes accions es duen a terme en el marc de projectes de cooperació transnacional que el Departament d’Educació promou i gestiona, en l’àmbit dels ensenyaments professionals i en el marc de programes i iniciatives de la Unió Europea. Aquests projectes representen una iniciativa de primer ordre per millorar la qualitat dels ensenyaments i tenen per objectiu últim de promoure programes de formació amb empreses d’altres països, entre d’altres.

La Recomanació 2006/961/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la mobilitat transnacional en la Comunitat a efectes d’educació i formació (Carta europea de qualitat per a la mobilitat), constitueix un document d’orientació i referència per a la millora dels aspectes qualitatius de les estades formatives a l’estranger, així com per garantir una experiència positiva per a tots els agents participants.
El Reglament (UE) núm. 1288/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, crea el nou programa Erasmus+, d’educació, formació, joventut i esport de la Unió, amb vigència durant el període 2014-2020.

El Departament d’Educació, en el marc de les seves competències i conscient dels beneficis de la mobilitat formativa sobre les persones, empreses, centres educatius i el conjunt del sistema educatiu, fa servir els instruments europeus existents i, per tant, contribueix a l’extensió i consolidació de l’espai europeu de formació. En aquest sentit, el reconeixement de la formació adquirida en el marc d’una mobilitat formativa de qualitat es considera un aspecte essencial d’aquestes experiències.

Atès que el Departament d’Educació impulsa els projectes de mobilitat que desenvolupen els centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, nosaltres, com a Institut, estem molt interessats a formar part dels centres que participen en aquestes accions i donar la possibilitat als nostres alumnes de gaudir d’aquestes estades pel benefici personal i professional que se’n pot derivar.
La nostra experiència en mobilitats de Formació Professional (VET- Vocational Education and Training-) no és gaire extensa posat que vam començar el curs 17-18, però ha estat el suficientment positiva com per anar-la repetint fins a dia d’avui.

EXPERIÈNCIES PRÈVIES (CURSOS 2017-2019)

El centre ha participat en un concurs per a la mobilitat de l’alumnat de cicles formatius. Aquestes mobilitats estan relacionades amb la realització de pràctiques de l’àmbit del cicle formatiu a Europa els cursos 17-18 i 18-19. Són estades formatives per a l’adquisició de resultats d’aprenentatge corresponents a una part o a la totalitat del mòdul que desplega la formació pràctica en centres de treball (FCT). Aquestes estades poden estar subvencionades i estan emparades per les Resolucions que publica cada any el Departament d’Educació, en les quals s’obren convocatòries per a la selecció de projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, perquè tant l’alumnat com el professorat d’ensenyaments professionals puguin dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant els cursos escolars.

VALORACIÓ GLOBAL DE L’ESTADA

S’han aconseguit els principals objectius relacionats amb la realització complerta de dues estades de pràctiques a un país de la Unió europea. Totes dues al mateix lloc i a diferents empreses. Una estada relacionada amb la perruqueria i la cosmètica capil·lar i l’altra amb la fusteria. Totes dues van coincidir el mateix dia d’anada i tornada i en la mateixa ciutat de Milà. Les quatre empreses van quedar molt contentes. El curs passat van gaudir d’aquestes estades les alumnes de CAI i APSD. Aquestes últimes van estar a Dublín i igualment van fer una estada de pràctiques durant un mes a centres residencials d’atenció a les persones.

VALORACIÓ DE L’IMPACTE

Els alumnes i les alumnes tenen contactes a Milà i a Dublín que seran per a tota la vida, han sortit enfortits de l’experiència, se’ls ha donat la possibilitat d’ampliar horitzons tant en sentit professional i acadèmic com referent als aspectes personals i socials amb els nous amics. Han conegut una ciutat molt important en la Unió Europea com és Milà i també han après a defensar-se en una altra llengua, la italiana. El mateix passa amb l’experiència obtinguda a Dublín en què les tres alumnes han tingut la possibilitat de millorar una llengua tan important com l’anglesa i, a més, tenir la possibilitat de treballar en l’àmbit residencial posat que en aquesta zona hi ha oferta de feina en aquest sector.
Un altre factor importantíssim és la motivació que han rebut d’aquesta experiència. Alguns dels nostres alumnes no haguessin gaudit d’aquesta estada si no fos per aquest programa, a causa, principalment, del nivell socioeconòmic de les seves famílies. Això, sens dubte, ha proporcionat una injecció de motivació i energies per voler seguir endavant amb els estudis o per cercar-se un futur professional.

Erasmus_FP_Guillem_Catà
Erasmus_FP_Guillem_Catà
Erasmus_FP_Guillem_Catà
Erasmus_FP_Guillem_Catà